• Bàn về “hữu” và “vô” trong lịch sử triết học Trung Quốc

  Bàn về “hữu” và “vô” trong lịch sử triết học Trung Quốc

  Bài viết này bàn về “Hữu” và “Vô” - cặp phạm trù có ý nghĩa vũ trụ luận quan trọng của triết học Trung Quốc, được biểu hiện chủ yếu trong tư tưởng của Đạo Gia thời kỳ Tiên Tần và Huyền học thời kỳ Ngụy - Tấn.

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp 2013 của Nhà nước và văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Định hướng xã hội chủ nghĩa...

   11 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm tư bản của C. Mác

  Sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm tư bản của C. Mác

  Tác phẩm Tư bản là một trong những thành tựu lý luận vĩ đại mà C. Mác đã để lại cho nhân loại. Nội dung của tác phẩm không chỉ cung cấp cho người đọc những tri thức về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về thị trường tư bản chủ nghĩa, mà ở đây, chúng ta tiếp thu được cả ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác -...

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống và tiến bộ xã hội

  Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống và tiến bộ xã hội

  Văn hóa, bao gồm văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần, vừa là một phạm trù thuộc kiến trúc thượng tầng, vừa là một hiện tượng lịch sử - xã hội, luôn vận động, biến đổi không ngừng. Bài viết này đưa ra quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, chức năng, vai trò của văn hóa trong đời sống và tiến bộ xã hội.

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa MarxLenin trong thời đại ngày nay

  Vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa MarxLenin trong thời đại ngày nay

  Bài viết góp phần làm rõ nhận định này và đưa ra một số quan điểm cần nắm vững trong việc vận dụng, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin.

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Nghiên cứu phân tầng xã hội: Một số lý thuyết và phân loại thực nghiệm quốc tế

  Nghiên cứu phân tầng xã hội: Một số lý thuyết và phân loại thực nghiệm quốc tế

  Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Địa vị của nghiên cứu phân tầng xã hội; Khái niệm phân tầng xã hội; Lý thuyết phân tầng xã hội Marx và Engels; Lý thuyết phân tầng xã hội Weber; Khung phân tầng xã hội Wright; Khung phân tầng xã hội Goldthorpe; Mô hình phân tích phân tầng xã hội Grusky.

   16 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Triết học chính trị của Michael Sandel: Chủ nghĩa cộng đồng hay Chủ nghĩa cộng hòa cổ điển

  Triết học chính trị của Michael Sandel: Chủ nghĩa cộng đồng hay Chủ nghĩa cộng hòa cổ điển

  Bài viết tập trung phân tích những hạn chế về mặt lý thuyết của chủ nghĩa cộng đồng cũng như lý do M. Sandel từ chối việc bị gắn tên chủ nghĩa cộng đồng và ủng hộ luận thuyết về chủ nghĩa cộng hòa dân sự theo góc nhìn truyền thống. Cuối cùng, bài viết chỉ ra rằng chủ nghĩa cộng hòa hiện đại còn nhiều điểm chưa rõ ràng theo M. Sandel.

   15 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Triết lí giáo dục ở Việt Nam qua câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn”

  Triết lí giáo dục ở Việt Nam qua câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn”

  Nội dung của bài viết tập trung bàn luận ba vấn đề chính: Hai phạm trù “lễ” và “văn” không tồn tại độc lập, tách bạch mà là tích hợp trong một thể thống nhất biện chứng; Xét về mặt triết học, mối quan hệ giữa “lễ” và “văn” như là mối quan hệ của cặp phạm trù “hình thức” và “nội dung”; “Tiên học lễ, hậu học văn”...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Quan điểm của Ludwig Feuerbach về vấn đề hạnh phúc

  Quan điểm của Ludwig Feuerbach về vấn đề hạnh phúc

  Với tư tưởng tiến bộ mang tính nhân văn sâu sắc, nhà triết học cổ điển Đức, Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) đã để lại cho nhân loại nhiều triết lý có giá trị, trong đó có tư tưởng đạo đức của ông. Cho rằng nguyên tắc đầu tiên, duy nhất của đạo đức là quyền hạnh phúc của mỗi người phù hợp với quyền hạnh phúc của những người khác, và...

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 4 0

 • Về vấn đề tính khoa học của triết học, một hình thái ý thức xã hội

  Về vấn đề tính khoa học của triết học, một hình thái ý thức xã hội

  Từ khoảng giữa thế kỷ XX, triết học được tranh cãi liệu nó có phải là một khoa học hay không. Trước đó, vấn đề này gần như không được đặt ra. Bởi lẽ, từ trong lịch sử đến tận ngày nay, triết học luôn được thừa nhận là một hình thái ý thức xã hội và giá trị không thể thay thế của triết học là ở đó. Người ta không coi triết...

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 6 0

 • Bàn về mô hình vận động của triết lý giáo dục

  Bàn về mô hình vận động của triết lý giáo dục

  Trên cơ sở quan niệm của tác giả về triết lý giáo dục (TLGD) và các mô hình vận động TLGD của Hồ Ngọc Đại và Vũ Cao Đàm, bài viết giới thiệu mô hình vận động TLGD tổng hợp được chúng tôi xây dựng trên cơ sở lý luận về loại hình văn hóa. Mô hình này có thể đọc theo nhiều chiều kích khác nhau nên cũng có thể được gọi là mô hình vận...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 4 0

 • Quan sát các biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo với bạn - một nghiên cứu trường hợp

  Quan sát các biểu hiện hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo với bạn - một nghiên cứu trường hợp

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trường hợp bằng phương pháp quan sát về mức độ biểu hiện hành vi hung tính của hai trẻ mẫu giáo (3 – 6 tuổi) trong quá trình tương tác với bạn ở trường mầm non. Thông qua quan sát trong vòng 4 tuần, kết quả cho thấy: Cả hai trẻ đều có biểu hiện hành vi hung tính ở mức độ rất cao với các hình thức hành vi...

   11 p thuvienbrvt 27/12/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số