• Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội

  Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội

  Bài viết với nội dung đóng góp ý kiến và tìm ra giải pháp tiếp tục đổi mới đào tạo báo chí đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn cho xã hội, đồng thời nhìn lại công tác đào tạo báo chí trong thời gian vừa qua.

   6 p thuvienbrvt 26/10/2020 6 0

 • Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Tác phẩm văn học với tư cách là sản phẩm văn hóa, cũng được quảng bá rộng rãi trên báo chí, mở ra cuộc giao lưu giữa tác giả và công chúng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học thời kỳ này. Trên cơ sở sử liệu, bài viết đề cập đến các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ giai đoạn này.

   11 p thuvienbrvt 26/10/2020 8 0

 • “Tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  “Tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  Bài viết này đề cập đến thực trạng việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời đề xuất một số giải pháp giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.

   7 p thuvienbrvt 26/10/2020 6 0

 • Vai trò của báo chí trong việc ngăn ngừa, hạn chế tin đồn

  Vai trò của báo chí trong việc ngăn ngừa, hạn chế tin đồn

  Nội dung của bài viết trình bày tác dụng và hệ lụy của tin đồn; vai trò của báo chí trong ngăn ngừa tác hại của tin đồn; để báo chí thực sự tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, ngăn ngừa hiệu quả những tin đồn thất thiệt và các giải pháp.

   5 p thuvienbrvt 26/10/2020 5 0

 • Vấn đề tự do báo chí và phong trào đại hội báo giới được phản ánh trên báo ngày nay (1935-1940)

  Vấn đề tự do báo chí và phong trào đại hội báo giới được phản ánh trên báo ngày nay (1935-1940)

  Ngày Nay là tờ báo tiếp nối tư tưởng của tờ Phong Hóa (1932 - 1936) mà nội dung là ủng hộ nền dân chủ tư sản và văn hóa phương Tây. Từ giữa năm 1936, Ngày Nay đưa lên trang đầu hai chữ Tiểu Thuyết, Trông Tìm, coi là hai nội dung chính yếu của báo.

   11 p thuvienbrvt 26/10/2020 8 0

 • Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống tự lực tự cường, mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam.

   7 p thuvienbrvt 26/10/2020 6 0

 • Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

  Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

  Những người cộng sản ở đây đã tận dụng, khai thác mọi điều kiện để có thể xuất bản được báo chí cách mạng với mục đích tuyên truyền những chủ trương của Đảng, giác ngộ quần chúng nhân dân và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Hàng loạt báo cách mạng đã được ra đời ở Trung Kỳ khẳng định sức sáng tạo, ý thức...

   13 p thuvienbrvt 26/10/2020 6 0

 • Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Tạo lập bảng tra thuật ngữ trong các tác phẩm phi hư cấu: Thực trạng và các yếu tố tác động

  Bài viết này làm rõ thực trạng xây dựng và sử dụng index trong các sách phi hư cấu xuất bản tại Việt Nam. Trên cơ sở nhận diện và đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động tạo lập và sử dụng index, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động biên soạn, xuất bản và sử dụng index tại Việt Nam.

   9 p thuvienbrvt 25/05/2020 46 1

 • Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học, công nghệ số

  Giới thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ.

   15 p thuvienbrvt 25/05/2020 53 1

 • Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện năm 2019

  Những điểm mới cơ bản của Luật Thư viện năm 2019

  Giới thiệu khái quát một số điểm mới của Luật Thư viện vừa được Quốc hội thông qua. Nêu một số kiến nghị, đề xuất để Luật Thư viện được thực thi hiệu quả trong thực tiễn, góp phần phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 25/05/2020 39 1

 • Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp?

  Làm gì để tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp?

  Bài viết đề xuất một số nội dung và giải pháp cơ bản đối với các thư viện Việt Nam với 3 đối tượng chính: Chính phủ - Thư viện - Doanh nghiệp, nhằm từng bước tối ưu hóa quản trị tri thức số trong các cơ quan thông tin - thư viện, phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn Cách...

   6 p thuvienbrvt 25/05/2020 46 1

 • Sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam

  Sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam

  Bài viết này trình bày về sự trưởng thành của công chúng truyền hình và xu hướng phát triển truyền hình chuyên biệt ở Việt Nam. Khán thính giả truyền hình đã và đang tách thành các cụm, nhóm công chúng với nhu cầu và sở thích khác nhau, vừa có nhu cầu thông tin mình cần, vừa có nhu cầu thông tin mình muốn. Sự “trưởng thành” của họ trong việc...

   11 p thuvienbrvt 28/04/2020 63 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số