• Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  Trong thời đại công nghệ số, công chúng báo in có những thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiếp nhận thông tin. Không chỉ tin tức, công chúng còn đòi hỏi các tòa soạn báo in phải thể hiện những quan điểm, góc nhìn riêng biệt, đặc sắc. Bài viết đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp để các tòa soạn báo in có những thay đổi phù hợp với các xu...

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • “Tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  “Tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  Bài viết này đề cập đến hiện trạng của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, và đề xuất một số giải pháp để cải thiện hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong các tiêu đề báo tiếng Anh và tiếng Việt.

   6 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

  Quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc. Di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một bộ phận hữu cơ quan trọng trong...

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 8 0

 • Hiện tượng tin tức giả, một số phương thức nhận biết và ngăn chặn

  Hiện tượng tin tức giả, một số phương thức nhận biết và ngăn chặn

  Bài viết nghiên cứu tổng quan những vấn đề cơ bản liên quan đến tin tức giả như khái niệm, các loại tin giả phổ biến, làm thế nào nhận biết tin giả, tin sai lệch, cách thức lan truyền của tin giả và sau cùng là đề xuất giải pháp xử lý, ngăn chặn

   8 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Vấn đề chuẩn hóa hệ thuật ngữ Thông tin - thư viện tiếng Việt

  Vấn đề chuẩn hóa hệ thuật ngữ Thông tin - thư viện tiếng Việt

  Bài viết hướng tới chuẩn hóa thuật ngữ Thông tin - Thư viện đang là một trong những nhiệm vụ cấp bách không chỉ của giới ngôn ngữ học. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viện đại học ở Việt Nam

  Một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viện đại học ở Việt Nam

  Bài viết trình bày khái niệm về năng lực thông tin, phân tích thực trạng đào tạo năng lực thông tin và đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên đại học ở Việt Nam.

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 8 0

 • Một chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội

  Một chương trình đào tạo ngành thư viện thông tin vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội

  Khoa Thư viện Thông tin Trường Đại học Sài Gòn đã thiết kế một chương trình đào tạo ngành Thư viện Thông tin hoàn toàn đổi mới đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt vào năm 2007. Chương trình đang được đưa vào giảng dạy thành công với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu Ngành thư viện...

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 7 0

 • Đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm hướng tới sự hội tụ và phát triển bền vững

  Đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm hướng tới sự hội tụ và phát triển bền vững

  Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm (XBP) là một trong những ngành đào tạo ra đời từ những năm đầu trong lịch sử truyền thống 60 năm phát triển và trưởng thành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội Bài viết nhằm ghi lại sự nỗ lực của nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên của nhà trường trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo...

   10 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Những rào cản tới ý định sử dụng tài nguyên giáo dục mở của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam

  Những rào cản tới ý định sử dụng tài nguyên giáo dục mở của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu về mức rào cản lên các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng Tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources - OER) của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam. Dựa trên mô hình Thuyết hợp nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT) của Venkatesh (2003), bài viết đã phân...

   14 p thuvienbrvt 28/09/2021 6 0

 • Ứng dụng dữ liệu mở liên kết trong việc nâng cao chất lượng các nguồn tài nguyên giáo dục mở

  Ứng dụng dữ liệu mở liên kết trong việc nâng cao chất lượng các nguồn tài nguyên giáo dục mở

  Bài viết trình bày khái quát và tầm quan trọng của LOD, các hướng ứng dụng LOD trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng của các OER phục vụ cho các mục tiêu giáo dục và phổ biến tri thức trên quy mô toàn cầu.

   17 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

 • Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam

  Thư viện số và vấn đề xây dựng thư viện số ở Việt Nam

  Ngành TT-TV Việt Nam phát triển chậm so với cộng đồng thế giới. Trong khi cả thế giới đã hoàn thiện và phát triển thư viện số thì nhiều thư viện Việt Nam chưa ứng dụng máy tính và đại bộ phận bắt đầu xây dựng thư viện điện tử.

   9 p thuvienbrvt 28/09/2021 9 0

 • Nguồn nhân lực trong mô hình trung tâm tri thức số

  Nguồn nhân lực trong mô hình trung tâm tri thức số

  Trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, mô hình Trung tâm Tri thức số là xu hướng phát triển của các thư viện lớn hiện nay. Để có thể đáp ứng những thay đổi đó, nguồn nhân lực thư viện cũng phải có những thay đổi. Bài viết trình bày một số đặc điểm của đội ngũ cán bộ trong mô hình Trung tâm Tri thức số.

   7 p thuvienbrvt 28/09/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số