• Chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa miền núi miền Bắc của Đảng trong những năm 1961-1965

  Chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa miền núi miền Bắc của Đảng trong những năm 1961-1965

  Xây dựng và phát triển miền núi luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước kể từ sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc (7/1954). Bài viết này góp phần tìm hiểu chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa miền núi miền Bắc của Đảng trong những năm 1961-1965.

   7 p thuvienbrvt 26/05/2019 12 0

 • Diễn tiến và hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa ở miền Đông Nam kỳ dưới thời Pháp thuộc (1862-1945)

  Diễn tiến và hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa ở miền Đông Nam kỳ dưới thời Pháp thuộc (1862-1945)

  Sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp chính trị và quân sự - an ninh, kinh tế, tài chính nhằm phục vụ cho mục tiêu tối thượng là tận thu lợi nhuận trong hai chương trình khai thác thuộc địa. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho hạ tầng kinh tế (kết cấu hạ tầng) được thiết...

   10 p thuvienbrvt 26/05/2019 12 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và một số vấn đề đặt ra trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và một số vấn đề đặt ra trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông

  Từ việc làm rõ bối cảnh lịch sử, nghiên cứu đi vào phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh nhân dân qua tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Trên cơ sở đó, góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, đặc biệt những đóng góp của Người về lí luận cách mạng...

   8 p thuvienbrvt 26/05/2019 11 0

 • Hoàng Công Chất với việc xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Bắc (1751-1769)

  Hoàng Công Chất với việc xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Bắc (1751-1769)

  Bài viết đề cập đến công cuộc dựng cờ khởi nghĩa, tiễu trừ giặc Pẻ giải phóng Tây Bắc, cùng những việc làm góp phần củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Bắc của Hoàng Công Chất (1751 - 1769).

   7 p thuvienbrvt 26/05/2019 10 0

 • Những đặc trưng trong cấu trúc xã hội Đại Việt thời Lê sơ thế kỉ XV-XVI

  Những đặc trưng trong cấu trúc xã hội Đại Việt thời Lê sơ thế kỉ XV-XVI

  Xã hội Đại Việt thời Lê sơ mang những nét đặc trưng căn bản khác hoàn toàn so với các vương triều trước và sau nó. Trong đó phải kể đến sự lên ngôi của tầng lớp trí thức Nho học, sự suy giảm vị trí, vai trò của tầng lớp quý tộc hay sự phổ biến của địa chủ, tá điền... Những nét đặc trưng này khiến cho chế độ phong kiến Việt Nam cơ...

   8 p thuvienbrvt 26/05/2019 10 0

 • Nét đặc sắc của sức mạnh chính trị - tinh thần trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

  Nét đặc sắc của sức mạnh chính trị - tinh thần trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

  Bài viết nêu rõ sức mạnh chính trị - tinh thần của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó sức mạnh chính trị - tinh thần của dân tộc là yếu tố có vai trò quyết định làm nên chiến thắng lịch sử vĩ đại này.

   5 p thuvienbrvt 26/05/2019 10 0

 • Miền Đông Nam Bộ – tổng quan về cơ cấu hành chính qua các thời kỳ lịch sử

  Miền Đông Nam Bộ – tổng quan về cơ cấu hành chính qua các thời kỳ lịch sử

  Với việc trình bày những biến đổi cơ cấu hành chính ở miền Đông Nam Bộ bài viết này sẽ góp phần hệ thống các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của một vùng đất, góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu đặc điểm lịch sử, văn hóa của vùng Đông Nam Bộ.

   9 p thuvienbrvt 26/05/2019 14 0

 • Tư tưởng quốc dân tự lập của Phan Bội Châu trong bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Tư tưởng quốc dân tự lập của Phan Bội Châu trong bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Tư tưởng Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX có sự phát triển đột phá về chất trong lịch sử. Khởi đầu cho sự đột phá này là sự hình thành của dòng tư tưởng cải cách, canh tân đất nước, của những khát vọng tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc mà đại biểu là các sĩ phu, các nhà trí thức yêu nước. Trong số các sĩ phu...

   7 p thuvienbrvt 26/05/2019 10 0

 • Ebook Việt sử giai thoại - NXB Giáo dục

  Ebook Việt sử giai thoại - NXB Giáo dục

  Ebook "Việt sử giai thoại" tác giả trình bày về 69 giai thoại thế kỉ XVIII, với sáu mươi chín giai thoại cho một thế kỉ đó chưa phải là nhiều nhưng đọc ngót cả trăm cuốn sử cũ để tìm cho được sáu mươi chín giai thoại này, đó cũng là cố gắng cao nhất của tác giả. Hy vọng rằng, ebook nhỏ này cũng sẽ có chút ích lợi nào đó đối với bạn.

   185 p thuvienbrvt 24/12/2018 46 0

 • Ebook Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế (Phần 2) - Ngô Thành Nhân

  Ebook Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế (Phần 2) - Ngô Thành Nhân

  Ebook "Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế" đọc giả đọc sẽ thấy bậc người tài học và khảng khái ở cụ Phan Bội Châu, 20 năm về trước bôn tẩu quốc sự, có thanh danh trọng vọng biết bao, thế mà vẫn cứ giữ đức tự trọng tự khiêm,... Sau đây là phần 2 của ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p thuvienbrvt 24/12/2018 46 0

 • Ebook Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế (Phần 1) - Ngô Thành Nhân

  Ebook Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế (Phần 1) - Ngô Thành Nhân

  Ebook "Cụ Sào Nam-15 năm bị giam lỏng ở Huế" đọc giả đọc sẽ thấy bậc người tài học và khảng khái ở cụ Phan Bội Châu, 20 năm về trước bôn tẩu quốc sự, có thanh danh trọng vọng biết bao, thế mà vẫn cứ giữ đức tự trọng tự khiêm,... Sau đây là phần 1 của ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p thuvienbrvt 24/12/2018 48 0

 • Ebook Khuôn mặt Quảng Ngãi (1764-1916): Phần 2

  Ebook Khuôn mặt Quảng Ngãi (1764-1916): Phần 2

  Ebook Khuôn mặt Quảng Ngãi (1764-1916): Phần 2 giới thiệu đến độc giả về cuộc đời cũng như hoạt động của một số chí sĩ cách mạng như: Trương Công Định (1820-1864), Lê Trung Đình (1857-1885), Nguyễn Sụy (1880-1916). Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p thuvienbrvt 24/12/2018 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số