• Tội phạm có các rối loạn tâm thần: Tổng quan nghiên cứu và đề xuất các hình thức đánh giá/can thiệp

  Tội phạm có các rối loạn tâm thần: Tổng quan nghiên cứu và đề xuất các hình thức đánh giá/can thiệp

  Bài viết Tội phạm có các rối loạn tâm thần: Tổng quan nghiên cứu và đề xuất các hình thức đánh giá/can thiệp nghiên cứu tổng quan và đề xuất một số giải pháp tổng thể trong chiến lược phòng ngừa, đánh giá sàng lọc và can thiệp, điều trị cho các phạm nhân có rối loạn tâm thần tại các trại giam song song với việc quản lý, giáo dục.

   9 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Biện pháp giáo dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học

  Biện pháp giáo dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học

  Bài viết Biện pháp giáo dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học tiến hành đánh giá và quan sát các hành vi của học sinh rối loạn AD/HD học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học.

   7 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Thang đo "giá trị cá nhân" tại thị trường Việt Nam

  Thang đo "giá trị cá nhân" tại thị trường Việt Nam

  Bài viết Thang đo "giá trị cá nhân" tại thị trường Việt Nam thực hiện tổng quan lý thuyết liên quan đến khái niệm "giá trị cá nhân", đồng thời khái quát sự hình thành và phát triển của hệ thống thang đo "giá trị cá nhân" trên thế giới.

   5 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Tư tưởng của Nho giáo về nhân

  Tư tưởng của Nho giáo về nhân

  Bài viết trình bày tư tưởng của Nho giáo về nhân trên hai phương diện: những đức hợp thành của nhân, vai trò của nhân trong đường lối trị nước. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

   9 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Đọc lại di chúc của Bác bàn thêm về tư tưởng đạo đức cách mạng

  Đọc lại di chúc của Bác bàn thêm về tư tưởng đạo đức cách mạng

  Bài viết này tập trung làm rõ nội dung tư tưởng đạo đức cách mạng đã được Hồ Chí Minh trình bày qua các bài viết, bài nói và những đúc kết trong Di chúc của Người. Bên cạnh đó khẳng định sự cần thiết của việc tiếp tục học tập, tu dưỡng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Thế giới quan trong tư tưởng triết học Ngô Thì Nhậm

  Thế giới quan trong tư tưởng triết học Ngô Thì Nhậm

  Đề tài nêu lên thế giới quan trong tư tưởng triết học Ngô Thì Nhậm không chỉ mang sắc thái của quan điểm Phật giáo mà còn chứa đựng triết lý của Nho và Lão, cho thấy rõ mong muốn dung hòa “Tam giáo” của ông. Trên tinh thần dung hòa Nho – Phật – Lão, Ngô Thì Nhậm đã đi vào giải thích nguồn gốc, sự tồn tại của thế giới; khẳng định tính...

   12 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Đề cương học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II

  Đề cương học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II

  Đề cương học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II" giúp người đọc hình dung và nắm được những thông tin về thông tin học phần, nội dung học phần, chuẩn đầu ra, tài liệu học tập và giảng dạy, thông tin giảng viên,... Mời bạn tham khảo chi tiết.

   12 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Tư tưởng của John Locke về nhà nước pháp quyền

  Tư tưởng của John Locke về nhà nước pháp quyền

  Bài viết Tư tưởng của John Locke về nhà nước pháp quyền tập trung vào những luận giải của John Locke về sự ra đời của nhà nước pháp quyền; cũng như những phân tích về những nguyên lý pháp quyền của một chính quyền dân sự.

   8 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Rèn luyện tư duy lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược theo tư tưởng V.I. Lênin

  Rèn luyện tư duy lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược theo tư tưởng V.I. Lênin

  Bài viết Rèn luyện tư duy lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược theo tư tưởng V.I. Lênin chỉ ra quan niệm về rèn luyện tư duy lãnh đạo, dựa trên tư tưởng của Lênin về tư duy lãnh đạo nhằm chỉ ra thực tiễn tư duy lãnh đạo của cán bộ cấp chiến lược cũng như đề xuất một số giải pháp rèn luyện tư duy lãnh đạo ở cán bộ cấp...

   7 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Nhìn lại vai trò của triết học Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

  Nhìn lại vai trò của triết học Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

  Bài viết Nhìn lại vai trò của triết học Mác - Lênin trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trình bày nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin và thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam; Vai trò của triết học Mác - Lênin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Từ khế ước xã hội đến sự hình thành quyền lực nhà nước theo quan điểm của Thomas Hobbes, John Locke và Jean Jacques Rousseau

  Từ khế ước xã hội đến sự hình thành quyền lực nhà nước theo quan điểm của Thomas Hobbes, John Locke và Jean Jacques Rousseau

  Bài viết Từ khế ước xã hội đến sự hình thành quyền lực nhà nước theo quan điểm của Thomas Hobbes, John Locke và Jean Jacques Rousseau tập trung phân tích quan điểm của các nhà triết học chính trị: Thomas Hobbes, John Locke và Jean Jacques Rousseau từ khế ước xã hội đến sự hình thành quyền lực nhà nước; từ đó, chỉ ra những nét tương đồng, tính kế...

   9 p thuvienbrvt 28/11/2022 0 0

 • Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Ebook "Trí tuệ phương Đông" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ấn Độ giáo; Thiên anh hùng ca Ramayana; Trật tự giáo pháp; Những con đường dẫn đến sự cứu độ; Thần Vishnu và những biểu hiện của Ngài; Giáo pháp của đức Phật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   145 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số