• Cuộc tranh luận tư tưởng triết học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

  Cuộc tranh luận tư tưởng triết học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

  Vào thập niên 30 của thế kỷ XX, ở Việt Nam, đã diễn ra cuộc tranh luận tư tưởng triết học xung quanh những nội dung về thế giới quan, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, vũ trụ quan của Khổng Tử và về nhân sinh quan. Tác giả khảo cứu các tư liệu sách, báo xuất bản trong thời kỳ đó, hệ thống hóa theo từng nội dung, đồng...

   11 p thuvienbrvt 29/11/2021 20 0

 • Tìm hiểu giáo lý “Tám thức” trong triết học Phật giáo

  Tìm hiểu giáo lý “Tám thức” trong triết học Phật giáo

  Mọi trào lưu triết học, trong sự phát triển của mình đều phải quan tâm giải quyết các vấn đề nhận thức. Trong triết học Phật giáo, vấn đề này cũng được quan tâm nghiên cứu và đã có được những kết quả quan trọng góp phần cho sự phát triển của nhận thức luận Phật giáo nói riêng và cho lý luận nhận thức nói chung.

   6 p thuvienbrvt 29/11/2021 14 0

 • Tính giá trị và vai trò của Nho học trong triết lý giáo dục Việt Nam

  Tính giá trị và vai trò của Nho học trong triết lý giáo dục Việt Nam

  Trong lịch sử tồn tại của mình, Nho học trải qua quá nhiều thăng trầm, lúc được đề cao đến tận mây xanh, lúc bị vùi dập không thương tiếc. Về chủ quan, có mâu thuẫn trong việc xác định tính giá trị của Nho học có nguồn gốc từ sự đa dạng phức tạp về các biến thể của Nho học.

   7 p thuvienbrvt 29/11/2021 13 0

 • Người ăn chay (The Vegetarian) của Han Kang dưới góc nhìn chủ nghĩa nữ quyền sinh thái

  Người ăn chay (The Vegetarian) của Han Kang dưới góc nhìn chủ nghĩa nữ quyền sinh thái

  Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái là một nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp của các vấn đề sinh thái trong quan hệ con người - thiên nhiên cũng như đàn ông – phụ nữ. Liên truyện Người ăn chay (The Vegetarian) là một dẫn chứng minh họa cho sự tiếp cận các nguy cơ sinh thái theo quan điểm nữ quyền của nhà văn Han Kang.

   10 p thuvienbrvt 29/11/2021 14 0

 • Khái quát kết quả tổng kết nghiên cứu các vấn đề con người, giá trị và vị trí của nó trong chủ nghĩa Marx - Lenin, bổ sung và phát triển - vấn đề đặt ra hiện nay

  Khái quát kết quả tổng kết nghiên cứu các vấn đề con người, giá trị và vị trí của nó trong chủ nghĩa Marx - Lenin, bổ sung và phát triển - vấn đề đặt ra hiện nay

  Nghiên cứu con người và phát triển con người nói chung và đặc biệt trong chủ nghĩa Marx - Lenin nói riêng đã có từ lâu. Hiện nay rất cần tổng kết lại một lần nữa để biết thực trạng tình hình và có phương hướng nghiên cứu tiếp. Lần đầu tiên, chủ nghĩa Marx - Lenin đã đưa ra những luận điểm cơ bản khá toàn diện và sâu sắc trên lập trường...

   18 p thuvienbrvt 29/11/2021 15 0

 • Một số nội dung cơ bản trong triết học tôn giáo của Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

  Một số nội dung cơ bản trong triết học tôn giáo của Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

  Niềm tin vào lý tính con người, đề cao tinh thần khoan dung và chống lại định kiến giáo điều là những đặc trưng cơ bản của triết học tôn giáo Lessing. Bài viết phân tích một số nội dung tư tưởng trong triết học tôn giáo của ông như lý tính của con người và vấn đề tôn giáo; vấn đề tôn giáo và đạo đức.

   7 p thuvienbrvt 29/11/2021 15 0

 • Một số giải pháp bảo vệ và phát triển di sản tư tưởng của V. I. Lênin trong tình hình mới

  Một số giải pháp bảo vệ và phát triển di sản tư tưởng của V. I. Lênin trong tình hình mới

  Bài viết tập trung làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong di sản tư tưởng, những đóng góp to lớn của V. I. Lênin đối với sự phát triển của nhân loại. Chủ nghĩa Lênin là sự tiếp tục và phát triển chủ nghĩa Mác, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác lên một bước lý luận mới.

   10 p thuvienbrvt 29/11/2021 17 0

 • Tư duy cộng đồng trong triết học chính trị của Alasdair Macintyre

  Tư duy cộng đồng trong triết học chính trị của Alasdair Macintyre

  Điểm đặc biệt trong triết học, MacIntyre chủ trương chúng ta cần ưu tiên cộng đồng hơn cá nhân, phản đối chủ nghĩa tự do cá nhân; trong lý thuyết đạo đức và khẳng định điều tốt cộng đồng phải được ưu tiên hơn quyền cá nhân, chống lại quan điểm của các nhà tự do chủ nghĩa cho rằng quyền được ưu tiên hơn điều tốt. Bên cạnh đó,...

   14 p thuvienbrvt 29/11/2021 15 0

 • Kĩ năng quản lí xung đột trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông

  Kĩ năng quản lí xung đột trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông

  Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng kĩ năng quản lí xung đột trong quan hệ bạn bè của học sinh trung học phổ thông. Dữ liệu thu thập được từ 268 học sinh trung học phổ thông, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy kĩ năng này của học sinh trung học phổ thông đang còn hạn chế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được đề xuất...

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 23 0

 • Mù điếc và hội chứng rối loạn phổ tự kỉ: Những đặc điểm giống nhau - Sự tương đồng trong phương pháp giáo dục

  Mù điếc và hội chứng rối loạn phổ tự kỉ: Những đặc điểm giống nhau - Sự tương đồng trong phương pháp giáo dục

  Bài báo nghiên cứu những đặc điểm giống nhau giữa mù điếc và hội chứng rối loạn phổ tự kỉ về giao tiếp, tương tác xã hội, hành vi, sự thay đổi trong thói quen, tiếp nhận thông tin cảm giác và kĩ năng điều hành. Từ đó, nhóm tác giả bàn luận đến cách thức chẩn đoán, đánh giá rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ mù điếc và phương pháp giáo dục...

   5 p thuvienbrvt 28/10/2021 22 0

 • Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

  Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở (gồm 1782 học sinh) tại 2 huyện/thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh là thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn. Phương pháp chính được sử dụng là nghiên cứu tài liệu và điều tra bảng hỏi.

   5 p thuvienbrvt 28/10/2021 21 0

 • Một số mô hình dự báo sự thay đổi cách ứng phó bằng kìm nén cảm xúc khi bị bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

  Một số mô hình dự báo sự thay đổi cách ứng phó bằng kìm nén cảm xúc khi bị bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

  Khảo sát bằng bảng hỏi vào tháng 5 năm 2018 trên 417 học sinh trường trung học cơ sở cho thấy, có 3 yếu tố ảnh hưởng đến cách ứng phó bằng kìm nén cảm xúc của học sinh khi các em bị bạo lực học đường. Cách ứng phó bằng kìm nén cảm xúc là việc học sinh cố gắng kiềm chế, che giấu, không bộc lộ ra bên ngoài những cảm xúc của mình khi gặp...

   5 p thuvienbrvt 28/10/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số