• Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy triết học Mác - Lênin

  Bài viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy triết học Mác - Lênin tập trung phân tích quá trình triết học mácxít trở thành bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận triết học mácxít và những giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy...

   6 p thuvienbrvt 31/10/2023 16 0

 • Tư tưởng, quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và ý nghĩa đối với Đảng ta hiện nay

  Tư tưởng, quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và ý nghĩa đối với Đảng ta hiện nay

  Bài viết Tư tưởng, quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và ý nghĩa đối với Đảng ta hiện nay trình bày tư tưởng, quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; Ý nghĩa những tư tưởng, quan điểm của...

   6 p thuvienbrvt 31/10/2023 18 0

 • Nghiên cứu và giảng dạy triết học Mác - Lênin góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Nghiên cứu và giảng dạy triết học Mác - Lênin góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Bài viết Nghiên cứu và giảng dạy triết học Mác - Lênin góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trình bày thời cơ và thách thức cho nghiên cứu và giảng dạy triết học hiện nay.

   8 p thuvienbrvt 31/10/2023 17 0

 • Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất giai cấp công nhân của Đảng

  Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất giai cấp công nhân của Đảng

  Bài viết Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất giai cấp công nhân của Đảng trình bày các nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về bản chất giai cấp công nhân của Đảng; Quá...

   5 p thuvienbrvt 31/10/2023 16 0

 • Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam

  Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam

  Bài viết Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam làm rõ phương pháp biện chứng duy vật được Hồ Chí Minh vận dụng như là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 31/10/2023 18 0

 • Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin

  Tìm hiểu triết học đạo đức của Edgar Morin

  Từ cách tiếp cận khoa học phức hợp, Edgar Morin đã luận chứng nguyên nhân và hậu quả có thể đưa lại của những khủng hoảng về đạo đức, do sự bất lực của nhận thức trong việc nắm bắt tính phức hợp của thực tại. Đồng thời vạch ra sự cần thiết của việc xác lập một quan điểm mới về đạo đức - đạo đức học phức hợp, đạo...

   8 p thuvienbrvt 23/09/2023 57 0

 • Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

  Bài viết Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ trình bày các nội dung về: Quan điểm mác xít về bản chất và vai trò trí tuệ; Một số lý thuyết phương Tây hiện đại về trí tuệ và các yếu tố cấu thành trí tuệ; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p thuvienbrvt 23/09/2023 29 2

 • Immanuel Wallerstein với lý thuyết hệ thống thế giới hiện đại và lý thuyết trung tâm - Ngoại vi

  Immanuel Wallerstein với lý thuyết hệ thống thế giới hiện đại và lý thuyết trung tâm - Ngoại vi

  Bài viết nhằm tìm kiểu kỹ hơn những hiểu viết về Wallerstein; đi vào hân tích các lý thuyết, tiếp thu và vận dụng lý thuyết hệ thống thế giới của Wallerstein. Phân biệt giữa thuật ngữ Hệ thống thế giới hiện đại với Lý thuyết hệ thống; củng như tiếp cận hệ thống của Wallerstein với hệ thống của Bertalanfly.

   15 p thuvienbrvt 23/09/2023 29 0

 • Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác

  Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác

  Trong bài viết này, tác giả xin trình bày khái quát: 1. Các điều kiện, tiền đề hình thành quan niệm về sự tha hóa và con đường giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác; 2. Bản chất quan niệm triết học Mác về sự tha hóa – lao động bị tha hóa; 3. Nguyên nhân của lao động bị tha hóa và con đường giải phóng lao động khỏi sự tha hóa...

   9 p thuvienbrvt 23/09/2023 38 0

 • Một số khía cạnh văn hóa dưới góc độ tiếp cận của triết học mácxít

  Một số khía cạnh văn hóa dưới góc độ tiếp cận của triết học mácxít

  Văn hóa là một hiện tượng xã hội hết sức phong phú, phức tạp; đã, đang và vẫn tiếp tục được nghiên cứu, khám phá dưới dưới các góc độ tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, tiếp cận văn hóa và các khía cạnh riêng của nó dưới góc nhìn của triết học mácxít sẽ cho phép khám phá hiệu quả “thế giới văn hóa đầy bí ẩn”....

   7 p thuvienbrvt 23/09/2023 22 0

 • Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Tư tưởng về trách nhiệm trong triết học hiện sinh

  Trong Triết học phương Tây hiện đại, chủ nghĩa thực chứng, triết học tôn giáo và chủ nghĩa hiện sinh là ba trường phái hình thành nên “cỗ xe tam mã”. Ra đời và phát triển trong điều kiện xã hội hiện đại đầy rẫy khủng hoảng, triết học hiện sinh đi sâu phản ánh những vấn đề nan giải của cá nhân con người trong điều kiện văn minh công...

   8 p thuvienbrvt 23/09/2023 29 0

 • Tư tưởng biện chứng trong triết học I.Cantơ

  Tư tưởng biện chứng trong triết học I.Cantơ

  Bài viết nêu lên tư tưởng biện chứng trong hệ thống triết học của I.Cantơ được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực mà ông nghiên cứu, từ giới tự nhiên đến đời sống xã hội và cả tư duy. Trong đó, nổi bật là tư tưởng về sự phát triển, về mâu thuẫn, về sự tương tác và chuyển hóa của các mặt đối lập, v.v.. Mặc dù, không phải tất...

   7 p thuvienbrvt 23/09/2023 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbrvt
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienbrvt231790vi