• Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 1

  Ebook "Trí tuệ phương Đông" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ấn Độ giáo; Thiên anh hùng ca Ramayana; Trật tự giáo pháp; Những con đường dẫn đến sự cứu độ; Thần Vishnu và những biểu hiện của Ngài; Giáo pháp của đức Phật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   145 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 2

  Ebook Trí tuệ phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Trí tuệ phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cộng đồng Phật giáo; Giới luật và kinh điển; Các vị A-La-Hán - Bồ Tát và những vị đại Tổ sư khác; Zen và Phật giáo Nhật Bản; Đạo Phật ở Tây Tạng; Lễ nghi Khổng giáo; Thất hiền Trúc lâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   145 p thuvienbrvt 23/10/2022 4 0

 • Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 1

  Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 1

  Ebook "Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ ẩn ngữ đến đường mòn; Thời gian hay mùa; Căng giãn - chuyển tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p thuvienbrvt 23/10/2022 5 0

 • Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 2

  Ebook Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bàn về chữ "Thời": Những yếu tố của một triết lý sống" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sống trong hiện tại; Tính cơ hội của thời điểm; Tính sẵn sàng hay là sự đón trước; Về sự vô lo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   162 p thuvienbrvt 23/10/2022 3 0

 • Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc

  Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc

  Bài viết Tìm hiểu về chủ nghĩa chiết trung trong kiến trúc được nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu chính của tác giả là tìm kiếm một cách kỹ lưỡng trong các tài liệu lịch sử và các tài liệu gần đây nhằm chứng minh có hay không cái gọi là phong cách “Kiến trúc chiết trung”, nếu thực sự đã có một lý thuyết như vậy tồn tại.

   5 p thuvienbrvt 24/09/2022 8 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận lý khí; Thuyết vũ trụ và thuyết bản thể; Thái cực âm dương; Lý nhất phân thù; Bộ phân tâm tính; Thuyết nhân tính và thuyết nhân sinh; Đạo tâm và nhân tâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   618 p thuvienbrvt 23/08/2022 37 0

 • Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 2

  Ebook Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hệ thống phạm trù lý học Triết học phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận tri hành; Nhận thức luận và phương pháp luận; Cách vật trí tri; Tri đức tính và tri kiến văn; Bộ phận thiên - nhân; Sự hoàn thành hệ thống phạm trù lý học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   400 p thuvienbrvt 23/08/2022 28 0

 • Quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Mục đích của đề tài là phân tích những giá trị cốt lỗi quan niệm về đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm và những giá trị trong tư tưởng Đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong giai đoạn hiện nay, từ đó giúp sinh viên trang bị thêm những kiến thức về quan niệm đạo làm người của Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuận tiện cho việc nghiên cứu và...

   10 p thuvienbrvt 23/08/2022 16 0

 • Tư tưởng “Thần linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh nhìn từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Tư tưởng “Thần linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh nhìn từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Trong khuôn khổ bài viết "Tư tưởng “Thần linh pháp quyền” của Hồ Chí Minh nhìn từ bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” và sự vận dụng vào công cuộc xây dựng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay", tác giả tập trung làm rõ những vấn đề liên quan về tư tưởng “Thần linh pháp quyền” trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam, từ đó, rút ra...

   9 p thuvienbrvt 23/08/2022 21 0

 • Giáo dục lối sống mới cho sinh viên hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

  Giáo dục lối sống mới cho sinh viên hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

  Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về lối sống mới thể hiện trong lao động sản xuất, trong công việc, trong học tập rèn luyện, trong sinh hoạt và trong ứng xử. Từ đó, bài viết phân tích nội dung giáo dục lối sống mới cho sinh viên hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p thuvienbrvt 23/08/2022 15 0

 • Quan niệm của John Dewey về nội dung giáo dục và những điểm gợi mở đối với việc giảng dạy triết học Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay

  Quan niệm của John Dewey về nội dung giáo dục và những điểm gợi mở đối với việc giảng dạy triết học Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết Quan niệm của John Dewey về nội dung giáo dục và những điểm gợi mở đối với việc giảng dạy triết học Mác – Lênin ở Việt Nam hiện nay tập nghiên cứu những nội dung sau: Thứ nhất, phân tích sự phê phán của John Dewey đối với nội dung giáo dục trong nền giáo dục truyền thống; Thứ hai, những yêu cầu được John Dewey đưa ra đối với...

   6 p thuvienbrvt 23/08/2022 11 0

 • Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúng

  Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúng

  Bài viết "Những tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mac - Lênin về con người và ý nghĩa hiện thời của chúng" trình bày 10 tư tưởng cơ bản về con người, giải phóng con người, con người và xã hội, khẳng định các tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị, đóng vai trò là cơ sở lý luận khoa học, định hướng cho các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa...

   13 p thuvienbrvt 25/07/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số