• Định kiến hành chính trong luật hình sự Việt Nam

  Định kiến hành chính trong luật hình sự Việt Nam

  Định kiến hành chính là một vấn đề lớn trong thực tiễn lập pháp cũng như trong khoa học pháp lý nước ngoài. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý Việt Nam vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên sâu nào về vấn đề này. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng định kiến hành chính trong luật hình sự ở...

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 4 0

 • Hoàn thiện pháp luật về tích tụ đất nông nghiệp để tạo tiền đề phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn

  Hoàn thiện pháp luật về tích tụ đất nông nghiệp để tạo tiền đề phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn

  Thiết lập hành lang pháp lý toàn diện bảo đảm cho quá trình tập trung, tích tụ đất đai trong sản xuất nông nghiệp quy mô, hiện đại là tiền đề quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững. Vì vậy, Luật Đất đai năm 2013 cần được bổ sung những quy định mang tính nguyên tắc, chủ đạo tạo cơ sở hình thành khuôn khổ pháp lý về tập trung,...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 4 0

 • Nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

  Nội luật hóa quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, các tác giả trình bày, phân tích các quy định về phòng, chống tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong các văn bản pháp luật quốc tế; Thực trạng nội luật hóa các quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề này ở Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị.

   10 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Chiến lược hoạt động lập pháp

  Chiến lược hoạt động lập pháp

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả cô đúc 6 nhóm quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; 6 yêu cầu và 8 nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động lập pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 21/01/2022 4 0

 • Những rào cản của phân cấp quản lý làm giảm mức độ tham gia của nhân dân trong quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay

  Những rào cản của phân cấp quản lý làm giảm mức độ tham gia của nhân dân trong quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích những rào cản về sự lãnh đạo chính trị, về lý luận khoa học, về pháp luật và nhân lực tham gia công cuộc phân cấp quản lý làm chậm quá trình phân cấp quản lý ở nước ta và gợi mở cách thức vượt qua các rào cản nhằm thúc đẩy việc phân cấp quản lý hiệu quả hơn.

   5 p thuvienbrvt 21/01/2022 4 0

 • Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động xây dựng pháp luật

  Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động xây dựng pháp luật

  Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, tiếp cận dựa trên quyền con người trong quá trình hoạch định và xây dựng chính sách pháp luật đã trở thành xu thế chung của thế giới. Đây là phương pháp không chỉ chú trọng đến kết quả đầu ra mà còn quan tâm đến quá trình thực hiện. Do đó nó đảm bảo được quyền của các đối tượng bị tác động trực...

   8 p thuvienbrvt 21/01/2022 3 0

 • ASEAN và vấn đề an ninh mạng

  ASEAN và vấn đề an ninh mạng

  Trong những năm gần đây, an ninh mạng là vấn đề an ninh phi truyền thống mà các quốc gia thường xuyên phải đối mặt. ASEAN nhận thấy sự cần thiết của việc đảm bảo an ninh mạng khỏi các mối đe dọa phổ biến như sự xâm nhập mạng xuyên quốc gia của các tổ chức tội phạm và khủng bố. Lý do vì không gian mạng không có biên giới lãnh thổ nên...

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 3 0

 • Đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài

  Đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài

  Nhân tài là nguyên khí của Quốc gia. Trọng dụng nhân tài luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ nghìn đời nay. Đến thời đại Hồ Chí Minh, kể từ khi thành lập nước Việt Nam mới, với tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và trọng dụng nhân tài của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài và cũng...

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 5 0

 • Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam

  Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích quy định của pháp luật về doanh nghiệp xã hội Hàn Quốc, so sánh với doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và đưa ra những gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp xã hội.

   6 p thuvienbrvt 21/01/2022 4 0

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý xã hội đáp ứng mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là đòi hỏi cấp bách. Sự quan tâm sâu sắc của Hồ Chí Minh, cả trên phương diện lý luận lẫn tổ chức thực tiễn, để lại...

   8 p thuvienbrvt 28/10/2021 23 0

 • Phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

  Phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về vai trò của cơ quan báo chí, nhà báo trong phòng, chống tham nhũng; tìm hiểu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tốt hơn vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 27 0

 • Một số vấn đề về xã hội hóa giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019

  Một số vấn đề về xã hội hóa giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019

  n. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung đề cập đến hành lang pháp lý, nêu lên một số thuận lợi, khó khăn của quá trình xã hội hóa giáo dục đối với trường ngoài công lập trong hệ thống giáo dục; đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục ngoài công lập để góp phần đưa mục tiêu “dân chủ...

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số