• ASEAN và vấn đề an ninh mạng

  ASEAN và vấn đề an ninh mạng

  Trong những năm gần đây, an ninh mạng là vấn đề an ninh phi truyền thống mà các quốc gia thường xuyên phải đối mặt. ASEAN nhận thấy sự cần thiết của việc đảm bảo an ninh mạng khỏi các mối đe dọa phổ biến như sự xâm nhập mạng xuyên quốc gia của các tổ chức tội phạm và khủng bố. Lý do vì không gian mạng không có biên giới lãnh thổ nên...

   7 p thuvienbrvt 21/01/2022 28 1

 • Đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài

  Đổi mới tư duy trong trọng dụng, thu hút nhân tài

  Nhân tài là nguyên khí của Quốc gia. Trọng dụng nhân tài luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ nghìn đời nay. Đến thời đại Hồ Chí Minh, kể từ khi thành lập nước Việt Nam mới, với tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc và trọng dụng nhân tài của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài và cũng...

   9 p thuvienbrvt 21/01/2022 30 1

 • Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam

  Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Hàn Quốc và những gợi mở cho Việt Nam

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích quy định của pháp luật về doanh nghiệp xã hội Hàn Quốc, so sánh với doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và đưa ra những gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp xã hội.

   6 p thuvienbrvt 21/01/2022 24 1

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay

  Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý xã hội đáp ứng mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là đòi hỏi cấp bách. Sự quan tâm sâu sắc của Hồ Chí Minh, cả trên phương diện lý luận lẫn tổ chức thực tiễn, để lại...

   8 p thuvienbrvt 28/10/2021 44 1

 • Phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

  Phát huy vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích, đánh giá quy định của pháp luật về vai trò của cơ quan báo chí, nhà báo trong phòng, chống tham nhũng; tìm hiểu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tốt hơn vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 40 1

 • Một số vấn đề về xã hội hóa giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019

  Một số vấn đề về xã hội hóa giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019

  n. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung đề cập đến hành lang pháp lý, nêu lên một số thuận lợi, khó khăn của quá trình xã hội hóa giáo dục đối với trường ngoài công lập trong hệ thống giáo dục; đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục ngoài công lập để góp phần đưa mục tiêu “dân chủ...

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 40 1

 • Ngôn luận chính trị trong pháp luật Hoa Kỳ

  Ngôn luận chính trị trong pháp luật Hoa Kỳ

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số nguyên tắc nền tảng của tự do ngôn luận và quy định về ngôn luận chính trị, là sự giao thoa giữa tự do ngôn luận và tự do ứng cử, tranh cử trong các cuộc bầu cử, theo Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ.

   10 p thuvienbrvt 28/10/2021 45 1

 • Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng

  Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng

  Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ...

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 38 1

 • Tiếp tục hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Tiếp tục hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm

  Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 đã lần lượt được Quốc hội thông qua và có những tác động tích cực vào cuộc sống, góp phần quan trọng cho quá trình phát triển của...

   4 p thuvienbrvt 28/10/2021 34 1

 • Kinh tế chia sẻ và quyền tự do kinh doanh

  Kinh tế chia sẻ và quyền tự do kinh doanh

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dẫn đến sự ra đời của những ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền tảng kỹ thuật số theo mô hình kinh tế chia sẻ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích việc hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh trong mô hình kinh tế chia sẻ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển mô hình này ở Việt Nam.

   8 p thuvienbrvt 28/10/2021 44 1

 • Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

  Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

  Với vai trò là một nội dung chính của Luật Kinh doanh BĐS và chi phối, tác động trực tiếp đến hoạt động chuyển nhượng dự án BĐS, các quy định của Luật Kinh doanh BĐS và pháp luật có liên quan về chuyển nhượng dự án BĐS cần được tiếp tục đánh giá và hoàn thiện hơn trong bối cảnh mới, tạo nên một khung pháp lý hoàn chỉnh, mang lại hiệu quả...

   10 p thuvienbrvt 28/10/2021 44 1

 • Quy định của Bộ luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội nhận hối lộ

  Quy định của Bộ luật Hình sự về dấu hiệu định tội đối với tội nhận hối lộ

  Bài viết phân tích những điểm mới trong quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 (BLHS năm 2015) về dấu hiệu định tội của tội nhận hối lộ. Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bấp cập trong quy định của BLHS năm 2015 về vấn đề này.

   6 p thuvienbrvt 28/10/2021 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số