• Câu hỏi ôn tập tâm lý học

    Câu hỏi ôn tập tâm lý học

    Phân tích bản chất của hiện tƣợng tâm lí ngƣời. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết trong công tác và cuộc sống. 1. Tâm lí ngƣời:  Trong cuộc sống đời thƣờng, chữ “tâm” thƣờng đƣợc dùng ghép với các từ khác tạo thành các cụm từ “tâm đắc”, “tâm can”, “tâm địa”, “tâm tình”, “tâm trạng”,…đƣợc hiểu là lòng ngƣời,...

     132 p thuvienbrvt 25/11/2012 426 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số