Vi khuẩn khử sunphat ưa ấm sử dụng dầu thô desulfovibrio desulfuricans ĐH3P phân lập từ giếng khoan dầu khí mỏ Đại Hùng, Vũng Tàu

Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên, chúng tôi công bố khả năng sử dụng dầu thô ở điều kiện kỵ khí của vi khuẩn khử sunphat ưa ấm ở Việt Nam. Chủng vi khuẩn khử sunphat ưa ấm ĐH3P được phân lập từ giếng khoan dầu khí mỏ Đại Hùng, Vũng Tàu có khả năng sử dụng dầu thô.