Đánh giá chi phí xã hội của Carbon Ứng dụng thử nghiệm cho dự án CDM thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung chính của bài viết là đưa ra khái niệm và ý nghĩa của chi phí xã hội của Carbon (SCC) và một số phương pháp ước lượng SCC dựa trên các phương pháp phân tích chi phí - lợi ích truyền
thống. Trên cơ ở đó, nghiên cứu ứng dụng tính SCC cho dự án cơ chế phát triển ạch (CDM) thu hồi khí đồng hành tại mỏ dầu Rạng Đông - Bà Rịa - Vũng Tàu.