Khả năng tạo chất hoạt hóa bề mặt sinh học và phân hủy dầu thô của chủng nấm men 1214 bk14 phân lập từ giếng khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu

Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành định danh, xác định các điều kiện nuôi cấy phù hợp cho quá trình tạo CHHBMSH, đồng thời đánh giá khả năng phân hủy dầu thô của chủng nấm men 1214-BK14 phân lập tại giếng khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu.