• Đề cương logic học

    Đề cương logic học

    Câu 1: Hãy trình bày về phép định nghĩa khái niệm a) Định nghĩa Khái niệm: là thao tác logic nhằm vạch ra những dấu hiệu cơ bản nhất của nội hàm khái niệm. b) Cấu tạo: 2 loại * Khái niệm được định nghĩa là khái niệm mà ta phải vạch rõ nội hàm của nó ra. * Khái niệm dùng để định nghĩa là khái niệm có những dấu hiệu chung và cơ bản cấu...

     17 p thuvienbrvt 13/12/2013 431 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbrvt