Đề cương logic học

Câu 1: Hãy trình bày về phép định nghĩa khái niệm
a) Định nghĩa Khái niệm: là thao tác logic nhằm vạch ra những dấu hiệu cơ bản nhất của nội hàm khái niệm.
b) Cấu tạo: 2 loại
* Khái niệm được định nghĩa là khái niệm mà ta phải vạch rõ nội hàm của nó ra.
* Khái niệm dùng để định nghĩa là khái niệm có những dấu hiệu chung và cơ bản cấu thành nội hàm của khái niệm được định nghĩa.
- Trình tự biểu thị định nghĩa khái niệm:
Khái niệm được định nghĩa từ nối khẳng định (“là” hoặc...