Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ đó, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế theo ngành và lãnh thổ tại đây.