• Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội

  Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội

  Bài viết với nội dung đóng góp ý kiến và tìm ra giải pháp tiếp tục đổi mới đào tạo báo chí đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn cho xã hội, đồng thời nhìn lại công tác đào tạo báo chí trong thời gian vừa qua.

   6 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Tác phẩm văn học với tư cách là sản phẩm văn hóa, cũng được quảng bá rộng rãi trên báo chí, mở ra cuộc giao lưu giữa tác giả và công chúng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học thời kỳ này. Trên cơ sở sử liệu, bài viết đề cập đến các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ giai đoạn này.

   11 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • “Tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  “Tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt

  Bài viết này đề cập đến thực trạng việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời đề xuất một số giải pháp giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng “tắt tố” trong tiêu đề báo chí tiếng Anh và tiếng Việt.

   7 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Vai trò của báo chí trong việc ngăn ngừa, hạn chế tin đồn

  Vai trò của báo chí trong việc ngăn ngừa, hạn chế tin đồn

  Nội dung của bài viết trình bày tác dụng và hệ lụy của tin đồn; vai trò của báo chí trong ngăn ngừa tác hại của tin đồn; để báo chí thực sự tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, ngăn ngừa hiệu quả những tin đồn thất thiệt và các giải pháp.

   5 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Vấn đề tự do báo chí và phong trào đại hội báo giới được phản ánh trên báo ngày nay (1935-1940)

  Vấn đề tự do báo chí và phong trào đại hội báo giới được phản ánh trên báo ngày nay (1935-1940)

  Ngày Nay là tờ báo tiếp nối tư tưởng của tờ Phong Hóa (1932 - 1936) mà nội dung là ủng hộ nền dân chủ tư sản và văn hóa phương Tây. Từ giữa năm 1936, Ngày Nay đưa lên trang đầu hai chữ Tiểu Thuyết, Trông Tìm, coi là hai nội dung chính yếu của báo.

   11 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Vai trò của báo in Việt Nam trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tế

  Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống tự lực tự cường, mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam.

   7 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

  Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

  Những người cộng sản ở đây đã tận dụng, khai thác mọi điều kiện để có thể xuất bản được báo chí cách mạng với mục đích tuyên truyền những chủ trương của Đảng, giác ngộ quần chúng nhân dân và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nhân dân lao động. Hàng loạt báo cách mạng đã được ra đời ở Trung Kỳ khẳng định sức sáng tạo, ý thức...

   13 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Vai trò của triết học Mác - Lênin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Vai trò của triết học Mác - Lênin trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở khái quát về triết học Mác - Lênin và những thành tựu sau 3 thập kỉ đổi mới đất nước, bài viết phân tích về vai trò của triết học Mác - Lênin. Thứ nhất, là cơ sở lí luận khoa học của đường lối đổi mới, với vai trò này, triết học Mác - Lênin là cơ sở lí luận cho Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng chủ...

   6 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên

  Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên

  Bài viết này phân tích vai trò của sơ đồ tư duy trong việc giảng dạy triết học Mác – Lênin, từ đó đề xuất cách xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học phần Triết học Mác – Lênin cho sinh viên.

   8 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Xu hướng phát triển triết học ngày nay và chuyên ngành triết học phát triển

  Xu hướng phát triển triết học ngày nay và chuyên ngành triết học phát triển

  Bài viết khái quát về xu hướng sự phát triển triết học gắn với lịch sử tiến hóa nhân loại có quy luật nội ngoại tại của nó; đồng thời nêu lên vấn đề phát triển triết học Việt Nam sắp tới, trong đó quan tâm xây dựng chuyên ngành triết học phát triển.

   9 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Trần Đức Thảo và Karl Popper: Những khác biệt trong cách tiếp cận chủ nghĩa Mác

  Trần Đức Thảo và Karl Popper: Những khác biệt trong cách tiếp cận chủ nghĩa Mác

  Bài viết phân tích những khác biệt trong nghiên cứu chủ nghĩa Mác của hai nhà triết học nổi tiếng thế kỉ XX – Trần Đức Thảo và Karl Popper. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng trong xuất thân và sự nghiệp nhưng nếu như Trần Đức Thảo chuyển từ lập trường duy tâm sang lập trường duy vật dưới sự ảnh hưởng của triết học Mác, trở thành nhà...

   11 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

 • Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh

  Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh

  Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh đã góp phần làm phong phú thêm hệ thống tư tưởng triết học Việt Nam cả trong quá khứ và hiện tại. Với sự nghiên cứu trên, cho thấy rằng Nguyễn An Ninh đã xác lập được cho mình thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn trên chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tư tưởng triết học của Nguyễn An Ninh...

   5 p thuvienbrvt 26/10/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số