• Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích bản án, quyết định của tòa án, nhận bản án, quyết định, nhận đơn yêu cầu thi hành án, ra quyết định thi hành án, thông báo về thi hành án, xác định điều kiện thi hành án, tự nguyện và thỏa thuận thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án,... Mời các bạn...

   286 p thuvienbrvt 25/12/2019 23 1

 • Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Kỹ năng thi hành án dân sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án dân sự, soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự, kết thúc thi hành án, cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền bằng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi xử lý tiền,...

   267 p thuvienbrvt 25/12/2019 22 0

 • Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về thi hành án phá sản, thi hành phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của tòa án, thi hành án lao động, thi hành án kinh doanh thương mại, thi hành án hôn nhân và gia đình, thi hành án thừa kế, thi hành án phần tiền, tài sản trong bản án, quyết...

   191 p thuvienbrvt 25/12/2019 23 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc pháp quyền trong hệ thống các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, một số vấn đề về biện pháp xử lý việc không thực hiện đúng hợp đồng theo pháp luật Việt...

   68 p thuvienbrvt 25/12/2019 11 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện luật từ thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiến nghị hoàn thiện các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu, quản lý nhà nước...

   68 p thuvienbrvt 25/12/2019 12 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp Việt Nam, thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, pháp luật hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc...

   68 p thuvienbrvt 25/12/2019 11 0

 • Cần hiến định nguyên tắc tổ chức tòa án nhân dân

  Cần hiến định nguyên tắc tổ chức tòa án nhân dân

  Một trong những điểm mới rất có ý nghĩa là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã đặt ra nguyên tắc mang tính chất căn bản và nền tảng cho việc tổ chức Tòa án nhân dân. Theo nguyên tắc này, các Tòa án nhân dân phải được tổ chức để đảm bảo sự độc lập và theo thẩm quyền xét xử chứ không theo đơn vị hành chính như trước đây.

   6 p thuvienbrvt 25/12/2019 12 0

 • Chủ thể giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai

  Chủ thể giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai

  Tại Việt Nam, không cho phép giao dịch đối với đất, mà chỉ được giao dịch với quyền sử dụng đất. Do vậy, quyền sử dụng đất có ý nghĩa lớn đối với chủ thể sử dụng đất và sự phát triển của thị trường bất động sản.

   8 p thuvienbrvt 25/12/2019 11 0

 • Áp dụng quy định trường hợp ngoại lệ về môi trường trong pháp luật đầu tư quốc tế và một số so sánh với thực tiễn Việt Nam

  Áp dụng quy định trường hợp ngoại lệ về môi trường trong pháp luật đầu tư quốc tế và một số so sánh với thực tiễn Việt Nam

  Hiện nay, các hiệp định đầu tư thường có quy định về trường hợp ngoại lệ, trong đó tạo cơ sở pháp lý cho quốc gia tiếp nhận đầu tư thực hiện các biện pháp can thiệp dẫn đến việc tước quyền sở hữu của nhà đầu tư.

   11 p thuvienbrvt 25/12/2019 12 0

 • Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật

  Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật

  Bài viết trình bày việc đổi mới tư duy làm luật để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật tiến bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu thế của thời đại.

   10 p thuvienbrvt 25/12/2019 11 0

 • Khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam

  Khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam

  Bài viết này phân tích ba yếu tố cấu thành nên một hợp đồng trong khoa học pháp lý Việt Nam từ thời Pháp thuộc đến nay và phân tích ba nguyên tắc cơ bản trong pháp luật hợp đồng Việt Nam đương đại qua đó tìm hiểu sự thay đổi về tư duy lập pháp cũng như một số ưu điểm và hạn chế của chúng.

   11 p thuvienbrvt 25/12/2019 11 0

 • Bàn về chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

  Bàn về chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

  Chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước được hiểu trên ba phương diện: Nhận thức lý luận, pháp lý và thực tiễn. Trên phương diện lý luận thể hiện qua việc nhận thức các thuật ngữ, khái niệm, đối tượng, phạm vi áp dụng.

   4 p thuvienbrvt 25/12/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số