• Ebook Phong cách Bác Hồ đến cơ sở: Phần 2

  Ebook Phong cách Bác Hồ đến cơ sở: Phần 2

  Cuốn sách Phong cách Bác Hồ đến cơ sở được viết theo lời kể của các đồng chí nhiều năm được sống và làm việc cùng Bác, Nhà báo Hồng Khanh đã ghi lại những câu chuyện Bác Hồ đi thăm cơ sở, từ lên mặt trận, ra cánh đồng, vào xưởng máy. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p thuvienbrvt 26/06/2022 42 0

 • Ebook Phong cách Bác Hồ đến cơ sở: Phần 1

  Ebook Phong cách Bác Hồ đến cơ sở: Phần 1

  Phần 2 cuốn sách Phong cách Bác Hồ đến cơ sở là các câu chuyện dự lớp học và vui đón Tết đều thể hiện phong cách giản dị, gần gũi nhưng rất tinh tế của Bác. Lối sống, tác phong quần chúng của Bác luôn là chuẩn mực nhân cách con người cách mạng nhưng lại không xa lạ với mỗi con người bình thường, mà ai cũng có thể soi mình, học tập, noi theo.

   145 p thuvienbrvt 26/06/2022 41 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về công bằng của Người được thể hiện như một trong những mục tiêu, khát vọng của mỗi người dân trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, công bằng là mục...

   9 p thuvienbrvt 24/08/2020 205 4

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của thanh niên và coi thanh niên là người trụ cột trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên - những người kế cận của Đảng là một nhiệm vụ mà Người rất coi trọng. Những tư tưởng đó của Người thể hiện tầm nhìn chiến lược...

   9 p thuvienbrvt 24/08/2020 213 4

 • Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong Đảng

  Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong Đảng

  Trong những năm đổi mới, thực hiện dân chủ trong Đảng đã có những kết quả nổi bật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dân chủ trong Đảng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cần phải khắc phục. Chính vì vậy, xây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn...

   9 p thuvienbrvt 24/08/2020 208 3

 • Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Bài viết phân tích những giá trị lý luận, thực tiễn trong quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc đối với phong trào cách mạng thế giới; đồng thời chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng Việt...

   7 p thuvienbrvt 24/08/2020 184 4

 • Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong đổi mới chính trị

  Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong đổi mới chính trị

  Đổi mới chính trị phải đảm bảo thực hiện được độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Việc đổi mới chính trị trở thành động lực thúc đẩy mọi hành động tích cực của nhân dân, sao cho quần chúng nhân dân thực sự trở thành người chủ của cách mạng tiến tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   4 p thuvienbrvt 27/06/2020 174 3

 • Tìm hiểu văn hóa chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh trong mối liên hệ giữa con người với cộng đồng dân tộc Việt Nam

  Tìm hiểu văn hóa chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh trong mối liên hệ giữa con người với cộng đồng dân tộc Việt Nam

  Nghiên cứu Văn hóa chính trị của Hồ Chí Minh là đề cập đến các mặt: Tri thức, niềm tin và sự thuyết phục về chính trị; tình cảm đạo đức trong hoạt động chính trị; những phương tiện, chuẩn mực, tổ chức vận hành bộ máy quyền lực mà Hồ Chí Minh kiến tạo; những truyền thống chính trị kết tinh trong nhân cách chính trị Hồ Chí Minh;… cũng...

   5 p thuvienbrvt 27/06/2020 153 3

 • Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam

  Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam

  Trong giới hạn bài viết này, tác giả nêu lên tính tất yếu khách quan và nhận thức khoa học của TKQĐ từ CNTB lên CNXH ở Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số nhiệm vụ kinh tế cơ bản cần thực hiện ngay để tiến tới xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam.

   5 p thuvienbrvt 27/06/2020 161 3

 • Bản chất của khoa học theo quan điểm Mác Xít

  Bản chất của khoa học theo quan điểm Mác Xít

  Trong suốt tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại, bản chất khoa học theo quan điểm Mác-xít luôn là đối tượng nghiên cứu của khoa học trong quá trình xây dựng quan điểm, đường lối, chính sách và chủ trương trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

   5 p thuvienbrvt 27/06/2020 164 2

 • Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức yêu nước cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1924 – 1930

  Hồ Chí Minh với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức yêu nước cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1924 – 1930

  Trong tiến trình phát triển của lịch sử, sự hưng thịnh của bất kỳ quốc gia nào cũng phải dựa vào trí tuệ của muôn dân, trong đó trí tuệ của người trí thức đóng một vai trò quan trọng và đã để lại những dấu ấn đậm nét. Hồ Chí Minh sinh thời đã sớm khẳng định vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp cách mạng.

   8 p thuvienbrvt 27/06/2020 176 3

 • Một số định hướng cơ bản để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện

  Một số định hướng cơ bản để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện

  Để hiện thực hóa việc đào tạo, phát triển con người toàn diện trong chiến lược con người ở nước ta hiện nay, cần phải tập trung các nguồn lực để phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa dạy ''chữ'', dạy ''nghề'' với dạy ''người''.

   4 p thuvienbrvt 27/06/2020 158 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số