Về tính toán dự báo sức chịu tải của cọc

Sức chịu tải của cọc Pc thường được chọn là giá trị nhỏ nhất giữa hai giá trị: Sức chịu tải theo đất nền (Pđn) và theo vật liệu (Pvl). Bài viết trình bày khái quát về các phương pháp tính sức chịu tải của cọc, dự báo sức chịu tải của cọc bằng Excel, đánh giá kết quả tính toán sức chịu tải của cọc.