Đề thi cầu bê tông

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi cầu bê tông - Khoa công trình, bộ môn công trình giao thông thành phố và CTT - Trường đại học giao thông vận tải .
Chọn cấu tạo và các kích thớc cơ bản của mặt cắt ngang kết cấu nhịp; bố trí dầm ngang, lề người đi, lan can...
b- Tính toán mô men tại mặt cắt giữa nhịp của dầm biên do tác dụng của tĩnh tải, hoạt tải và ngời đi theo TTGH Sử dụng (cho trớc hệ số phân bố cho mô men của dầm biên cuả hoạt tải KMmax = 0,45; của ngời đi bộ KP=1,4)

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)