Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Về cơ bản, thuế TNCN ở các nước có một số đặc điểm chung: TN tính thuế là thu nhập của từng các nhân riêng biệt, hoặc TN bình quân trong từng hộ gia đình. TN tính thuế là TNCN trừ đi một khoảng cố định không tính thuế; hoặc trừ đi một số khoản chi tiêu tối thiểu tùy thân nhân của người nộp thuế Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK-TNCN  Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 09A/PL-TNCN  Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - Mẫu số 09B/PL-TNCN  Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 09C/PL-TNCN  Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm  Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài).  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của nhóm cá nhân kinh doanh - mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu cá nhân có thu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh).