Phần: Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh

Tuy rằng Quốc tế Cộng sản đã làm cho vấn đề thuộc địa có được tầm quan trọng xứng đáng
với nó bằng cách coi nó là thuộc về những vấn đề thời sự khẩn trương nhất, nhưng trong thực
tiễn, các ban thuộc địa ở các cường quốc thực dân, cho đến nay, vẫn chưa quan tâm đến vấn đề
này, thậm chí các ban này cũng chưa xem xét vấn đề một cách nghiêm túc!