Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bài viết trình bày một số kết quả khảo sát thực trạng quản lí (QL) hoạt động giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho học sinh (HS) ở các trường trung học phổ thông (THPT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR – VT) gồm: thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động GDKNS, tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động GDKNS và thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động GDKNS; từ đó, đề xuất các biện pháp QL nhằm nâng cao hiệu quả QL hoạt động GDKNS cho HS ở trường THPT tỉnh BR – VT.