Tạp chí Cộng sản Số 35 (12-2002)

Tạp chí Cộng sản Số 35 (12-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; vấn đề cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.