Quyết định Số: 197/QĐ.SYT

Quyết định Số 197/QĐ.SYT. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Sở Y tế trong ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.