Phép biện chứng duy vật

1/ Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng
a/ Khái niệm biện chứng và phép biện chứng
+ Biện chứng là gì?
- Theo nghĩa xưa thì biện chứng là nghệ thuật tranh luận nhằm tìm ra chân lý bằng cách phát hiện các mâu thuẫn trong lập luận của đối phương.