Những vấn đề lý luận về tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định chủ trương: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bài viết góp phần làm sáng tỏ một số luận điểm
cơ bản về vấn đề quan trọng trên.