Nhận diện đô thị di sản - du lịch Côn Đảo, những thuận lợi và thách thức trong việc xây dựng và phát triển bền vững đô thị này trong tổng thể tổ chức không gian biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên tổng thể các yêu cầu về đô thị di sản và các đặc thù của đô thị di sản Côn Đảo, bài viết đã nhận diện và phân tích các đặc điểm của các loại di sản ở Côn Đảo để xác định một tầm nhìn cho việc quy hoạch và phát triển đô thị Côn Đảo. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị cho việc xây dựng, phát triển hệ thống và hoạt động ở đô thị di sản du lịch Côn Đảo.