Ngành công nghiệp xây dựng

Xây dựng là một ngành công nghiệp lớn và
đa dạng về tất cả các vấn đề đặc trưng của
một ngành sản xuất.
Ví dụ một số lãnh vực của ngành xây dựng:
xây mới và sửa chữa công trình cao tầng,
xây dựng, sửa chữa cầu đường, lắp dựng kết
cấu thép và các kết cấu bê tông, xây dựng
các công trình an ninh quốc phòng, các công
tác như cấp thoát nước, thông gió, sản xuất
vật liệu và công cụ xây dựng