Đề tài: Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020

Đề tài xây dựng cơ sở lý luận về PTBV cho tỉnh BR-VT; đánh giá tình hình phát triển KTXH và BVMT của BR-VT giai đoạn 1996-2006 dưới góc độ quan điểm PTBV của Việt Nam thực hiện Nghị sự thiên niên kỷ của Việt Nam (VN21); xây dựng Định hướng chiến lược PTBV của tỉnh BR-VT đến năm 2020, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện Định hướng chiến lược trên cả ba lĩnh vực trụ cột; phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội và khai thác hiệu quả việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và BVMT; đề xuất việc hình thành tổ chức và cơ chế quản ký chiến lược PTBV của tỉnh BR-VT theo Định hướng chiến lược VA21 của Việt Nam.