Đề cương kinh tế chính trị

Đề cương kinh tế chính trị dùng cho sinh viên chuyên ngành kinh tế các tham khảo ôn tập củng cố kiến thức.
* Hàng hóa và tiền tệ
a, Lượng giá trị hàng hóa. Xác định lượng giá trị. Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng gia trị của hàng hóa
- Định nghĩa : là số lao động đã hao phi để làm ra
+ Tính gián tiếp = thời gian lao động làm ra nó
+ Thời gian mà mỗi đơn vị chỉ tạo ra sản phẩm chỉ tạo ra hao phí cá biệt, còn lượng giá trị của...