Đánh giá thực trạng đào tạo theo tín chỉ ở nước ta nói chung và ở trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng

Bài viết phân tích những lợi thế của thực trạng đào tạo theo tín chỉ ở nước ta và ở Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu như thời lượng đào tạo, tính chủ động của sinh viên trong quá trình học tập,... Ngoài ra, những bất cập của hình thức đào tạo này cũng được đề cập đến, như trình độ chuyên môn của giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường, thái độ học tập của sinh viên,…