Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về hoạt động quản lí tổ chuyên môn ở một số trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoạt động của tổ chuyên môn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, đồng thời ảnh hưởng tích cực đến công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên cũng như của tập thể sư phạm. Vì vậy, Hiệu trưởng cần phải nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động này, để từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn.