Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

Bài viết nghiên cứu cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học nói chung, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học, môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói riêng. Đồng thời đề xuất được những biện pháp nâng cao hiệu quả việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.