Chương mở đầu: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

Chủ nghĩa mác- lenin là hệ thống quan điểm và học thuyết
được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa
những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại và
tổng kết thực tiễn của thời đại; là TGQ và PPL
phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng;là khoa học về sự nghiệp giải phóng
GCVS, giải phóng NDLĐ khỏi chế độ áp bức, bóc
lột và tiến tới giải phóng con người....