Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Thế giới quan là toàn bộ những
những quan niệm, quan điểm
của con người về thế giới, về
con người và vị trí, vai trò của
con người trong thế giới đó.
Có thể phân chia thế giới quan thành 3 loại hình cơ
bản:
Thế giới quan huyền thoại.
Thế giới quan tôn giáo.
Thế giới quan triết học