Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Sự đối lập giữa chủ
nghĩa duy vật và chủ
nghĩa duy tâm trong việc
giải quyết vấn đề cơ bản
triết học.
Triết học là hệ
thống những quan điểm
lý luận chung nhất về thế
giới và về vị trí của con
người trong thế giới đó.Ph.Ăngghen “Vấn
đề cơ bản lớn của
mọi triết học, đặc
biệt là triết học hiện
đại, là mối quan hệ
giữa tư duy và tồn
tại”