Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Tính chất lịch sử - tự nhiên được hiểu là:
+ Xã hội phát triển tuân theo các qui luật khách quan như: Qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; Qui luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng.