Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản CN Mác - Lênin

Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin là
a) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính
trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ,
vận dụng và phát triển