Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học: Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những nội dung cơ bản, quy trình công nghệ xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường sản phẩm xuất khẩu của một tỉnh hoặc thành phố; nghiên cứu khảo sát và phân tích thực trạng xuất khẩu và xúc tiến thương mại cho hoạt động xuất khẩu trên địa bản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.