Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

Bài viết đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình xử lý và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng.