Luật thương mại quốc tế

Phạm vi và điều kiện áp dụng các nguyên
tắc, qui phạm điều chỉnh quan hệ thương
mại quốc tế;
Phương thức xử lý các tình huống thường
gặp trong thực tiễn hoạt động thương mại
quốc tế.