Xây dựng các học phần cơ sở ngành của chương trình ngôn ngữ Anh

Trong tiến trình tiến đến chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nói chung ở ĐH Nha Trang, các khoa và viện trong trường đang khẩn trương xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chương trình khung nhằm đưa vào áp dụng từ khóa 58. Bài viết này giới thiệu việc xây dựng các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở của chương trình học ngành Ngôn ngữ Anh.