Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2010-2018

Vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ) Bắc Bộ bao gồm 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên) là trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - công nghệ của cả nước. Bài viết tập trung phân tích nguồn vốn FDI vào phát triển công nghiệp và vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở VKTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2010-2018.