Việc sử dụng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ ba số ít của sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh khi thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp

Động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ ba số ít (third-person singular–s), viết tắc là 3SGs, được nghiên cứu nhiều với các nhóm người học tiếng Anh khác, nhưng ít có nghiên cứu 3SG-s với người học tiếng Anh là ngoại ngữ người Việt Nam. Vì thế, nghiên cứu này tìm hiểu sinh viên Việt Nam chuyên ngữ tiếng Anh sử dụng 3SG -s khi thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp (NVGT) ở một lớp học phần Nói, và được thu âm.