Về sự hình thành, phát triển của logic hình thức và vai trò của nó trong nhận thức khoa học và thực tiễn đời sống

Bài viết tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển của logic hình thức, làm tường minh đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của nó. Từ đó làm nổi bật tầm vóc và ý nghĩa của logic hình thức như một công cụ hữu hiệu của mọi nhận thức khoa học.