VẤN ĐỀ VÀ TƯƠNG LAI CỦA LOGIC HỌC

Dựa vào phương pháp của Socrates về giải thích ý nghĩa của từ và làm rõ các khái
niệm, chúng ta cần trả lời các vấn đề đại loại như “logic là gì” bằng định nghĩa biểu
đạt các điều kiện cần và đủ. Chúng tôi sẽ chỉ ra, đối với các thành viên của khái niệm
logic học, không tồn tại một đặc tính chung làm cho định nghĩa trên trở thành có thể,
trái lại, giữa chúng chỉ có các tính tương tự trùng lặp và đan xen nhau một phần. Nói
giản đơn, khái niệm logic học giống như một gia đình....