Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

Bài viết "Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay" trình bày hai nội dung chính gồm quan điểm của Mác - Lênin về bản chất con người, nhân tố con người trong sự phát triển kinh tế tri thức Việt Nam.