Vai trò và xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững

Bước vào giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, những vai trò về cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân cư, cung cấp các nguồn lực cho sự phát triển các ngành khác, nông sản xuất khẩu và bảo vệ, cải tạo môi trường tự nhiên đều tăng thêm về mức độ thể hiện.