Vai trò bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hành chính của viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở Luật tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015, bài viết tập trung phân tích, làm rõ vai trò bảo vệ quyền con người, quyền công dân (QCN, QCD) trong tố tụng hành chính của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND). Từ đó, đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về vai trò bảo vệ QCN, QCD trong tố tụng hành chính của VKSND.